دوشنبه 10 آگوست 2020 - 4:17:03 صبح

رئیس کشور فرمان را در مورد اعضای جدید شورای فدرال ملی صادر می کند


ابوظبی ، 11 نوامبر 2019 (وام) - رئیس کشور رئیس کشور شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، روز دوشنبه فدرال را صادر کرد فرمان شماره 122 سال 2019 در مورد تشکیل اعضای شورای ملی فدرال ، برای هفدهمین فصل قانونگذاری.

در این مصوبه مقرر شده است که هفدهمین فصل قانونگذاری شورای ملی فدرال از 40 عضو تشکیل شود که نماینده همه امارات این کشور است ، از جمله 20 زن که 50 درصد از کل اعضا شورای فدرال ملی را تشکیل می دهند. برای تشکیل جلسه در پنجشنبه 14 نوامبر دعوت شده است.

شورای فدرال ملی از 40 عضو تشکیل می شود ، نیمی از آنها با تعیین وقت 20 نفر دیگر انتخاب می شوند و تعداد کرسی های شورا در بین امارات متحده عربی توزیع می شود.

این فرمان شامل اسامی اعضای شورای ملی فدرال 2019 به شرح زیر است: امارت ابوظبی صقر غباش سعید المری ، دکتر علی رشید عبدالله النعیمی ، حوا سعید سلیم آلضحاک آلمنصوری ، خلفان رشید النایلی الشمسی ، سهیل نوخیره سهیل العفاری؛ موزا محمد سعید آلعمری ، میرا سلطان ناصر محمد السویدی و نعمه عبدالرحمن محمد المنصوری.

امارات دبی اسامه احمد عبدالله الشعفر ، حمد احمد سلطان آلرحمی ، جمیله احمد محمد بن عمیر المهیری؛ ساره محمد امین فلکناز ، دکتر طارق حمید محمد محمد مطر الطیار؛ ضرار حمید عبدالله حمید بلهول ، عایشه محمد سعید الملا و مریم ماجد خلفان بن ثانی.

امارات شارجه حمیدعلی الابرار الشمسی ، شذا سعید علی الناقبی ، عایشه رضا حسین البیراق ، عبید خلفان عبید الغول ، عدنان حمد محمد الحمادی و خیفا محمد ناصر آلشهسی آلزابی.

امارات راس الخیمه احمد عبدالله محمد الشیحی ، سعید رشید عبدالله آلعبدی ، سمیه عبدالله سلیم بن حرب آلسویدی ، نعمه عبدالله سعید آلشرهان ، دکتر نضال محمد بن شیربک آل تونجیی و یوسف عبدالله بطران الشیحی.

امارات عجمان احمد حمد ابوشیبه السویدی ؛ عرفه بخیت سیف بن هندی آل علیلی؛ مروان عبیدعلی مهیری ، و هند حمید بن هندی العلیلی امارت ام القوین عایشه رهیط سلطان لتیم آلعلی ، عطرا حسن حمید بن رکاد ، علی جاسم احمد جاسم العلی و محمد عیسی عبید الکاشف.

امارات فجیره دكتر شيخه عبيد خالد التونجی ، صابرین حسن سعيد آليماهي؛ محمد احمد محمد احمد الیماهی ، و ناصر محمد حمید خمیس آلیماهی شورای ملی فدرال یکی از پنج مقام فدرال تصریح شده در قانون اساسی است ، یعنی شورای عالی فدرال ، رئیس کشور و معاون رئیس کشور ، کابینه ، شورای ملی فدرال و قوه قضاییه فدرال.

حسین علی -وام http://www.wam.ae/en/details/1395302801903

WAM/Persian