• امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/1
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/2
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/3
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/4
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/5
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/6
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/7
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/8
 • امارات
  Thu 24-11-2022 08:05 AM

  پادشاه اردن وارد امارات شد

  ابوظبی_ 24 نوامبر 2022 ( وام )_ ملک عبدالله دوم بن الحسین پادشاه اردن امروز در یک سفر دولتی وارد امارات شد. جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس کشور در بدو ورود به فرودگاه البطین از وی استقبال کرد. همچنین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی، برای استقبال از پادشاه اردن در فرودگاه ؛ شیخ حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان; و شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور امور ویژه در...
  9/9