ബുധനാഴ്ച 07 ജൂൺ 2023 - 10:40:18 am
GCC
2023 Jun 07 Wed, 10:38:00 am

ഐജി പി&ഐ ക്ലബ്ബുകളിൽ അംഗമല്ലാത്തവർക്കായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ ഊർജ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മന്ത്രാലയം

ദുബായ്, 2023 ജൂൺ 7, (WAM) -- ശക്തമായ നിയന്ത്രണ നടപടികളിലൂടെ പ്രാദേശിക, ദേശീയ, ആഗോള സമുദ്ര വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണത്തിന് അനുസൃതമായി, യുഎഇ ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം (MOEI) ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആന്റ് ഇൻഡെംനിറ്റി ക്ലബ്ബുകളിലെ (ഐജി പി ആൻഡ് ഐ ക്ലബ്ബുകൾ) അംഗമല്ലാത്തവർ യുഎഇ പതാകയുള്ള ഏതെങ്കിലും കപ്പലുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർമാർക്ക് അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഈ നീക്കം, കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രമേഖലയുടെ പുരോഗതിയെ നയിക്കുന്നതിലും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു.സർക്കുലർ അനുസരിച്ച്, ഐജി പി ആൻഡ് ഐ ക്ലബുകളിലെ അംഗമല്ലാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്&പി ഗ്ലോബൽ റേറ്റിംഗ് 'എ' ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ 10 മില്യൺ ഡോളറിൽ...