ഞായറാഴ്ച 13 ജൂൺ 2021 - 5:36:11 am

ബാങ്കുകളുടെ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാദ്ധ്യത കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പുതിയ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിബി‌യു‌എഇ


അബുദാബി, 2021 ജൂൺ 8, (WAM) -- യുഎഇയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (സിബി‌യു‌എഇ) യു‌എഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കായി ഒരു പുതിയ ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് നിയന്ത്രണവും അനുബന്ധ മാനദണ്ഡങ്ങളും പുറത്തിറക്കി.

ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിക്ക് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന റെഗുലേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ അപകടസാധ്യതകൾ ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച നയങ്ങളും ബാങ്കുകളുടെ ഭരണ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാങ്കുകളുടെ സമീപനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അന്തർ‌ദ്ദേശീയ വിവേകപൂർണ്ണമായ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഈ റെഗുലേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സി‌ബി‌യു‌എഇ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണത്തിനനുസൃതമായി, യു‌എഇയിൽ‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ‌ ഏതെങ്കിലും പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നോൺ-ഒബ്ജക്ഷൻ നോട്ടീസ് നേടേണ്ടതാണ്.

"ബാങ്കുകളുടെ റിസ്ക് മാനേജുമെന്റ് ചട്ടക്കൂടുകളുടെയും പ്രവർത്തന സ്ഥിരതയുടെയും സമഗ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സിബി‌യു‌എയുടെ ശക്തമായ ശ്രമങ്ങളുടെ തെളിവാണ് ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് നിയന്ത്രണവും അനുബന്ധ മാനദണ്ഡങ്ങളും. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും മികച്ച പരിശീലനത്തിനും അനുസൃതമായി ബാങ്കുകളെയും അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണത്തിനും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഈ നിയന്ത്രണം യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ആത്യന്തികമായി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്." നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ സി‌ബി‌യു‌എഇ ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബാലാമ പറഞ്ഞു.

ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് അടിവരയിടുന്ന ഒരു പ്രധാന തത്വം, ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുമായും സിബി‌യു‌എഇയുമായും ഉള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്, അല്ലെങ്കിൽ സി‌ബി‌യു‌എയുടെ സൂപ്പർവൈസറി വ്യവസ്ഥകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നതാണ്.

നിയന്ത്രണവും അനുബന്ധ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നതുപ്രകാരം, സിബി‌യു‌എഇയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവിന്റെയും മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്കുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ രഹസ്യാത്മക ഡാറ്റ യു‌എഇക്ക് പുറത്ത് പങ്കിടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395302941741 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam