ഞായറാഴ്ച 13 ജൂൺ 2021 - 2:36:47 pm

ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്‍റിറ്റി എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു


അബുദാബി, 2021 ജൂൺ 10, (WAM) -- ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളുടെയും പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെയും നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അറിയിച്ചു.

അച്ചടിച്ച കാർഡുകൾ നൽകുന്നതുവരെ വിവിധ മേഖലകളിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളിലും ഐഡിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അതോറിറ്റി "ഐഡന്റിറ്റി പുതുക്കൽ സേവന അപേക്ഷകർ" വിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഐഡിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് അച്ചടിച്ച കാർഡിന്റെ കൃത്യമായ പകർപ്പാണെന്നും അതോറിറ്റിയുടെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനായ "ഐസിഎ യുഎഇ സ്മാർട്ട്" വഴി ഇത് ലഭ്യമാണെന്നും ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് സൌജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വാലറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, കാർഡ് ഉടനടി റീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് "ക്യുആർ കോഡ്" സ്കാനിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

അതോറിറ്റിയുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വായിക്കുന്നതിലൂടെ കാർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇലക്ട്രോണിക് ഐഡി കാർഡിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അച്ചടിച്ച കാർഡ് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യു ചെയ്ത കാർഡിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കാൻ ഈ പ്രക്രിയ സേവന അധികാരികളെ സഹായിക്കുന്നു.

അതോറിറ്റിയുടെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഐഡിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ, സേവന, ബിസിനസ് മേഖലകളുമായി ഏകോപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

WAM/ Afsal Sulaiman https://www.wam.ae/en/details/1395302942382 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam