തിങ്കളാഴ്ച 30 ജനുവരി 2023 - 6:58:51 pm

ജി20 ഫൈനാൻസ് ട്രാക്കിന്റെ ആദ്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു


അബുദാബി, 2023 ജനുവരി 18, (WAM) -- 2023 ജനുവരി 16, 17 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ വെച്ച് ജി 20-യുടെ ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന 2023-ലെ ആദ്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  മീറ്റിംഗിൽ യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം പങ്കെടുത്തു.

ജി20 യുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻസിയുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് അനുസൃതമായി 2023 ലെ വർക്ക് പ്ലാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം ചേർന്നത്.


2023-ലേക്കുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയെക്കുറിച്ച് അംഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും മുൻ പ്രസിഡൻസികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താനുള്ള ഐഡബ്ല്യുജിയുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭാവിയിൽ സജ്ജമായ നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ഡിജിറ്റൽ, ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ഊർജ-കാര്യക്ഷമവും പാരിസ്ഥിതികമായി സുസ്ഥിരവുമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. ഭാവി നഗരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിഗണനകളായി നിലകൊള്ളുന്ന, ഉൾച്ചേർക്കലും പ്രതിരോധശേഷിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറമേയാണിത്.

യോഗത്തിൽ, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി നഗരങ്ങളുടെ മുൻവ്യവസ്ഥകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഐഡബ്ല്യുജിയുടെ സമീപനത്തെ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘം പിന്തുണച്ചു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പങ്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രതിനിധി സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ, ഈ രംഗത്തെ യുഎഇയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ നഗരങ്ങൾക്കുള്ള നിക്ഷേപ ആകർഷണം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, നിയമനിർമ്മാണ പരിഷ്കരണത്തിന്  പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രതിനിധി സംഘം ചർച്ച ചെയ്തു.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ഐഡബ്ല്യുജി അംഗങ്ങൾ 2023 ലെ ഡെലിവറബിളുകളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

 

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ 
http://wam.ae/en/details/1395303120283
WAM/Malayalam

അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ