ബുധനാഴ്ച 01 ഫെബ്രുവരി 2023 - 12:51:50 am

2022 നവംബർ അവസാനത്തോടെ ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി 3.63 ട്രില്യൺ ദിർഹം കവിഞ്ഞു: സിബിയുഎഇ


 

അബുദാബി, 2023 ജനുവരി 23,(WAM)--ബാങ്കർമാരുടെ സ്വീകാര്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തം ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി 0.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായും, 2022 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ 3.615 ട്രില്യൺ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 2022 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 3.639 ട്രില്യൺ ദിർഹമായി ഇത് ഉയർന്നതായും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
സാമ്പത്തിക, ബാങ്കിംഗ് സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നവംബറിലെ സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മൊത്ത വായ്പ 2022 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 1.878 ട്രില്യൺ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 0.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2022 നവംബർ അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 1.887 ട്രില്യൺ ദിർഹമായി. ഗവൺമെൻ്റ് മേഖലയ്ക്കും പൊതുമേഖലയ്ക്കും (സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ) സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും വായ്പയിൽ 0.4 ശതമാനവും 2.0 ശതമാനവും 0.7 ശതമാനവും വർദ്ധനവുണ്ടായതിനാൽ ആഭ്യന്തര വായ്പ വർദ്ധിച്ചു; ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പയിൽ 3.8 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയതിനെ മറികടക്കുന്നു.
 
മൊത്തം ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ 1.6 ശതമാനം വർധിച്ചു, 2022 ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തിൽ ഏകദേശം 2.204 ട്രില്യൺ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 2022 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 2.239 ട്രില്യൺ ദിർഹമായി ഉയർന്നു. താമസക്കാരുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ 2.5 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. പ്രവാസി നിക്ഷേപം 6.2 ശതമാനം. സർക്കാർ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ (സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ) നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്വകാര്യമേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം 0.6 ശതമാനം, 9.8 ശതമാനം, 2.0 ശതമാനം, 1.3 ശതമാനം വിപുലീകരണം എന്നിവ കാരണം നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
 
2022 ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തോടെ 468.8 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 2022 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 486.0 ബില്യൺ ദിർഹമായും പണ അടിത്തറ 3.7 ശതമാനം വർധിച്ചു. സിബിയുഎഇയിലെ ബാങ്കുകളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും യഥാക്രമം 4.8 ശതമാനവും 58.3 ശതമാനവും. അതേസമയം, റിസർവ് അക്കൗണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ്, മോണിറ്ററി ബില്ലുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വ്യക്തിഗതമായി 23.7 ശതമാനവും 1.9 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു.

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

https://wam.ae/en/details/1395303121647

WAM/Malayalam 

അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ