വ്യാഴാഴ്ച 01 ജൂൺ 2023 - 10:39:19 am

വേൾഡ് ഡിസെബിലിറ്റി റീയൂണിയൻ അവാർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്തിന് 20 പാർക്കുകൾ നവീകരിക്കാൻ അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി


അബുദാബി, 25 മെയ്, 2023 (WAM) -- വേൾഡ് ഡിസെബിലിറ്റി റീയൂണിയൻ അവാർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി അബുദാബിയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 20 പാർക്കുകൾ നവീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതി അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൂർത്തിയാക്കി. മികച്ച അന്താരാഷ്‌ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആ പാർക്കുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി സേവനങ്ങൾ, പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മികച്ച സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുക, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പരിചരണവും പിന്തുണയും നൽകുക, എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി.

പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർക്കുകൾ : ഓൾഡ് എയർപോർട്ട് പാർക്ക്; പഴയ പോസ്റ്റ് പാർക്ക്; പാർക്ക് നമ്പർ 1,2,4, 5; അൽ സജ പാർക്ക്; ആൽബം; കുടുംബം; അൽബുഹൈറ; അൽഷഹാമ പാർക്ക്; അൽബാഹിയ; അൽമരാസി; അൽജദഫ്; അൽറഹ്ബ; സൗത്ത് യാസ് ഗേറ്റ്സ് പാർക്ക്; അൽഖാതം പാർക്ക്; അൽജൂറി പാർക്ക്; ഖലീഫ സ്ക്വയറും റാഡ്ബാൻ പാർക്ക് എന്നിവയാണ്.

നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി വ്യത്യസ്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളും പാർക്കുകളും വിനോദ മേഖല പദ്ധതികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

Amrutha