ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ഷെർപ്പ യോഗം

ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ഷെർപ്പ യോഗം

ന്യൂ ഡൽഹി, 2023 സെപ്റ്റംബർ 07, (WAM) --ഈ മാസം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പായി ജി20 നേതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് സുപ്രധാന കരാറുകളും ചർച്ചകളും അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക വേദിയായി മാറുകയാണ് നാലാമത്തെ ഷെർപ്പ യോഗം.

സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ 7 വരെ ഹരിയാനയിലെ നുഹ് ജില്ലയിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജി20 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഷെർപ്പകളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ അന്തിമ അജണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ നിലവിൽ ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽ  സാമ്പത്തികവും ആഗോളവുമായ അജണ്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നു.

മുൻഗണനകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിനുമായി 13 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ യോഗം, അടിയന്തിര കാര്യങ്ങളിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾക്കുള്ള വേദിയായി  പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജി20യുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു ഘടകമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തുന്ന വിദഗ്ധരും, ഉചിതമായ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആഗോള കോൺഫറൻസുകൾക്ക് മുമ്പായി രാജ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രാഥമിക ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന  നയതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ് 'ഷെർപ്പ'. ജി20 ഉച്ചകോടിയിലും ജി7 ഉച്ചകോടിയിലും ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിലും ഷെർപ്പയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഉച്ചകോടിക്കിടെ  നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള അടിത്തറ സുഗമമാക്കുക എന്നതാണ്.


WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ