ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എമിരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഷാർജ ഭരണാധികാരി

ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എമിരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഷാർജ ഭരണാധികാരി

ഷാർജ, 18 സെപ്റ്റംബർ 2023 (WAM) --ഷാർജ ഷാർജയിലെ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ. ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഷാർജ എമിറേറ്റിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അമീരി ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത അറബ് അക്കാദമിക് സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വവും ശേഷിയും സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ശൈഖ ഹൂർ ബിൻത് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവകലാശാലയിൽ കോളേജ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസ്, ആഫ്രിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോളേജ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോളേജ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് കോളേജുകളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും, വകുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.

ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോളേജുകൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഡിക്രി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.


WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ