බදාදා 28 ජුලි 2021 - 9:06:16 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2021 Jul 27 Tue, 11:55:53 pm

වෙට්ලන්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් සහ EAD විසින් ලෝකයේ ජලාශ්‍රිත කුරුලු ජනගහනය සඳහා නව මාර්ගගත ප්‍රවේශයක් දියත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 ජූලි 27 (WAM) -- අබුඩාබි පරිසර ඒජන්සිය (Environment Agency – Abu Dhabi - EAD) සහ වෙට්ලන්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (Wetlands International) විසින් ජලාශ්‍රිත කුරුලු ජනගහනය සඳහා නව මාර්ගගත ප්‍රවේශයක් (Waterbird Populations Portal - WPP) දියත් කර ඇති අතර එය ලෝකයේ ජල කුරුලු ජනගහනයේ (waterbird populations) තත්ත්වය සහ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ නවතම දත්ත අඩංගු අන්තර්ජාල අන්තර්ක්‍රියාකාරී වේදිකාවකි. වෙට්ලන්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් ඒජන්සිය සමඟ සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරන ලද ගෝලීය වෙබ් ජාලයකදී දියත් කරන ලද ප්‍රවේශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අබුඩාබි පරිසර ඒජන්සිය (EAD) මූල්‍ය ආධාර ලබා දී තිබේ. මෙම සාකච්ඡාවට...