සඳුදා 02 ඔක්තෝම්බර් 2023 - 6:41:07 පස්වරු (ප.ව.)

OPEC දෛනික බැරලයක මිල ඩොලර් 86.20 කි


වියනා, 2022 නොවැම්බර් 23 (WAM) -- ඔපෙක් මහලේකම් මණ්ඩපයේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, පෙර දින ඇමරිකානු ඩොලර් 84.18 ට සාපේක්ෂව අඟහරුවාදා බොර තෙල් දහතුනකින් යුත් ඔපෙක් කූඩයේ මිල බැරලයක ඇමරිකානු ඩොලර් 86.20 ක් විය.

OPEC Reference Basket of Crudes (ORB) පහත සඳහන් දෑ වලින් සමන්විත වේ: සහරාන් බ්ලෙන්ඩ් (ඇල්ජීරියාව), ගිරාසෝල් (ඇන්ගෝලා), ජෙනෝ (කොංගෝ), සෆිරෝ (Equatorial Guinea), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (ඉරානය), Basrah Medium (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (ලිබියාව), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) සහ Merey (Venezuela).

https://www.wam.ae/en/details/1395303104961

WAM / සිංහල