මැලේසියානු ආයෝජකයින් UAE වෙලඳපොලේ කොටස් ඩිරාම් මිලියන 55.4 ක ආයෝජනයක් කරයි

මැලේසියානු ආයෝජකයින් UAE වෙලඳපොලේ කොටස් ඩිරාම් මිලියන 55.4 ක ආයෝජනයක් කරයි

අබුඩාබි, 23 මැයි, 2023 (WAM) - මැලේසියානු ආයෝජකයින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දේශීය මූල්‍ය වෙලඳපොලවල තම ආයෝජන ශක්තිමත් කර ඇත්තේ මූල්‍ය අංශය සහ කොටස් වෙලඳපොලවල් ඇතුළු විවිධ අංශ සහ ක්ෂේත්‍ර වෙත ව්‍යාප්ත වූ මිත්‍ර රටවල් දෙක අතර වර්ධනය වන සහ උපාය මාර්ගික සබඳතා හේතුවෙනි.

ඩුබායි මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ (DFM) සහ අබුඩාබි සුරැකුම්පත් හුවමාරුව (ADX) වෙතින් ලබාගත් නිල දත්තවලට අනුව, UAE වෙලඳපොලවල මැලේසියානු ආයෝජකයින් සතු කොටස්වල වටිනාකම 2023 මැයි මැද වන විට AED 55,413,508 ක් විය.

2018 සිට 2023 මැයි මැද දක්වා කාලය තුළ මැලේසියානු ආයෝජකයින්ගේ (මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම) දේශීය වෙලඳපොලවල වෙළඳාම් අගයන් AED 51,037,794 ක් විය.

මැලේසියානු ආයතන 17 ක් සහ තනි ආයෝජකයින් 517 ක් අතර බෙදා හරින ලද ආයෝජකයින් 534 ක් පමණ දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ මැලේසියානු ආයෝජකයින් සංඛ්යාව වැඩි විය.

අබුඩාබි සුරැකුම්පත් හුවමාරුව

2018 සිට 2023 මැයි මැද දක්වා කාලය තුළ මැලේසියානු ආයෝජකයින්ගේ (මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම) ADX හි වෙළඳ අගයන් AED31,615,074 ක් විය.

2018 දී AED 874.1 දහසක්, 2019 දී AED මිලියන 1.32, 2020 දී AED මිලියන 2.29, 2021 දී AED මිලියන 2.6, 2022 දී AED මිලියන 19.1 සහ 2022 දී AED මිලියන 5.423 කින් වෙළඳ වටිනාකම් බෙදා හැර ඇත.

ආයතන 9 ක් සහ තනි ආයෝජකයින් 297 ක් ඇතුළුව ආයෝජකයින් 306 ක් අතර බෙදා හරින ලද ADX හි මැලේසියානු ආයෝජකයින් සතු කොටස්වල වෙළඳපල වටිනාකම 2023 මැයි මස මැද වන තෙක් AED 37,798,648 දක්වා ළඟා විය.

ඩුබායි මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ

ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොලේ, 2018 සිට 2023 මැයි මැද දක්වා කාලය තුළ මැලේසියානු ආයෝජකයින්ගේ (මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම) වෙළඳ අගයන් AED 19,422,719 ක් විය.

DFM හි මැලේසියානු ආයෝජකයින් සතු කොටස්වල වෙළඳපල වටිනාකම 2023 මැයි මස මැද වන තෙක් ඩිරාම් 17,614,860 දක්වා ළඟා වූ අතර, ආයතන 8 ක් සහ තනි ආයෝජකයින් 220 ක් ඇතුළුව ආයෝජකයින් 228 ක් අතර බෙදා හරින ලද අතර ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොලේ මැලේසියානු ආයෝජකයින් සතු ගිණුම් සංඛ්‍යාව ආසන්න විය.

https://www.wam.ae/en/details/1395303161309

WAM / සිංහල