අඟහරුවාදා 19 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 4:12:30 පස්වරු (ප.ව.)