බ්‍රහස්පතින්දා 08 දෙසැම්බර් 2022 - 2:08:29 පස්වරු (ප.ව.)