• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 20-10-2021 10:29 AM

  එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හිදී මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් සහ මොහොමඩ් බින් සෙයිඩ් අතර හමුවක්

  ඩුබායි, 2021 ඔක්තෝබර් 20 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum සහ අබුඩාබිහි ​​ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ නියෝජ්‍ය උත්තරීතර ආඥාපති අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan අද එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය මණ්ඩපයේදී හමුවී සාකච්ඡා කර තිබේ. ජාතියේ සංවර්ධනයේ ඉදිරි වසර 50 ක අදියර සඳහා සූදානම් වීමේ වර්ෂයට සමගාමීව පැවැත්වෙන එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි, සංස්කෘතික හා වෙළෙඳපොළ එකට එකතු වී ගෝලීය ගැටලුවලට විසඳුම්...
  2/1
 • එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
  Wed 20-10-2021 10:29 AM

  එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හිදී මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් සහ මොහොමඩ් බින් සෙයිඩ් අතර හමුවක්

  ඩුබායි, 2021 ඔක්තෝබර් 20 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum සහ අබුඩාබිහි ​​ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ නියෝජ්‍ය උත්තරීතර ආඥාපති අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan අද එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය මණ්ඩපයේදී හමුවී සාකච්ඡා කර තිබේ. ජාතියේ සංවර්ධනයේ ඉදිරි වසර 50 ක අදියර සඳහා සූදානම් වීමේ වර්ෂයට සමගාමීව පැවැත්වෙන එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි, සංස්කෘතික හා වෙළෙඳපොළ එකට එකතු වී ගෝලීය ගැටලුවලට විසඳුම්...
  2/2