• ව්‍යාපාරික
    Wed 01-02-2023 08:00 AM

    එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථිකය 2031 වන විට ඩොලර් බිලියන 140 දක්වා වර්ධනය වනු ඇත

    ඩුබායි, 2023 ජනවාරි 31 (WAM) -- ඩුබායි චේම්බර්ස් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කුටි තුනෙන් එකක් වන ඩුබායි ඩිජිටල් ආර්ථිකය නැංවීමේ සැලසුම් පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇත.ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථිකය අද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 38 සිට 2031 දී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 140 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි වාර්තාව පුරෝකථනය කරයි.ලෝකයේ මීළඟ ඩිජිටල් ආර්ථික ප්‍රාග්ධනය ලෙස ඩුබායි ස්ථාපිත කිරීමට වාණිජ මණ්ඩලය දරන උත්සාහයේ සහ පාර්ශවකරුවන් සමඟ සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම අධ්‍යයනයෙන් ඉස්මතු කරයි. වාර්තාව ඩුබායි හි ඩිජිටල් ආර්ථිකය ආරම්භ කිරීම සහ අනාගත ඩිජිටල් ප්‍රාග්ධනය ලෙස එමිරේට්ස් හි තත්ත්වය ගෙනහැර දක්වයි.වාණිජ මණ්ඩලයේ සැලසුම්වලට...
    1/1